Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

Rotterdam, 01 jan 2020

 

ALGEMEEN

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: het Administratiekantoor DueD, vertegenwoordigd door mevrouw S.D. Stiekema
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
3. Werkzaamheden alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht, zoals onder meer:
a.   het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie;
b.   het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
c.   het opstellen van jaarstukken en andere verantwoordingen;
d.   het geven van adviezen op fiscaal, bedrijfseconomisch, administratief, financieel, organisatorisch en juridisch gebied alles in de ruimste zin van het woord;
e.   het verzorgen van fiscale aangiften;
f.   het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met de hierboven genoemde handelingen.
4. Bescheiden alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij een wijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk hierover geïnformeerd. De gewijzigde versie van de algemene voorwaarden maakt deel uit van alle na het moment van wijziging gesloten overeenkomsten.
 5. Mocht een bepaling in de algemene voorwaarden afwijken van een bepaling in de hoofdovereenkomst (verwerkersovereenkomst), dan wordt de bepaling uit de algemene voorwaarden buiten beschouwing gelaten en geniet hetgeen opgenomen in de hoofdovereenkomst voorrang.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte en verwerkersovereenkomst, welke gebaseerd is op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever met de werkzaamheden is aangevangen voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.
 2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, herroepelijk en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig dagen na datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht om de aanvaarding van een offerte of aanbieding door de opdrachtgever binnen twee dagen na kennisneming hiervan door de opdrachtnemer, te herroepen.
 5. Kennelijke vergissingen of fouten in een offerte of aanbieding binden de opdrachtnemer niet.

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit.
 2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt komen de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
 6. De opdrachtgever is verplicht te allen tijde een volledige en up-to-date kopie te bewaren van alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6

Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van het feit dat hij:

 1. voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen;
 2. voorlopige surséance van betaling heeft verkregen;
 3. voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
 4. vernomen heeft dat één of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement heeft/hebben ingediend;
 5. in staat van faillissement is verklaard.

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 7

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gedrags- en beroepsregelen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever gepleegd heeft.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte computerprogrammatuur en/of apparatuur naar eigen inzicht te wijzigen, vervangen of aan te passen.
 6. Opdrachtnemer zal de van de opdrachtgever afkomstige gegevens, in overeenstemming met de wettelijke termijn (inclusief één jaar uitstel i.v.m. de uitstelregeling)van acht jaren, bewaren.

 

GEHEIMHOUDING

Artikel 8

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten, waaronder tevens begrepen verstrekte adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Vertrouwelijke informatie zal na beëindiging van de overeenkomst geheim blijven.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 9

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

OPSCHORTING/ONTBINDING

Artikel 10

 1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit – al dan niet voorlopig -aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer in een dergelijk geval. Voorts zullen in een dergelijk geval alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, dadelijk en in hun geheel opeisbaar zijn.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht om bij overmacht (iedere tekortkoming die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend) de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hier per schrijven van op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn aangeven.

 

BETALING

Artikel 11

Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 12

 1. Betaling door de opdrachtgever vindt plaats binnen 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.
 2. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle andere facturen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan minimaal gesteld op 15% van de vordering met een minimumbedrag van € 91 exclusief BTW.
 6. Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
 7. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
 10. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze kosten apart in rekening te brengen.
 11. Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijzen voor zijn diensten te wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat de prijswijziging per direct in.

 

RECLAMES / KLACHTEN

Artikel 13

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames, als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte (abonnements-) bedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 4. Het recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één jaar na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de opdrachtgever ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

 

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 14

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit-) betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat, dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen (maand-) bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar waarin werkzaamheden waardoor schade is veroorzaakt zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoelt in de artikelen 10 of 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing.
 5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

VRIJWARING

Artikel 16

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.

 

VERVALTERMIJN

Artikel 17

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 18

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 19

 1. De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtnemer in het kader van overeenkomst, persoonsgegevens van of verstrekt door de opdrachtgever, verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de verwerkersovereenkomst van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever behoudt, voor zover van toepassing, de eigendomsrechten op de persoonsgegevens die aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 3. De opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten ven tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen. Deze maatregelen zullen onder andere bestaan uit:
  1. beveiliging van apparatuur
  2. het opstellen van een verwerkersovereenkomst
  3. schriftelijke geheimhoudingsverplichting
  4. persoonsgegevens enkel bewaren op een server van een derde partij die hoge beveiligingseisen stelt aan de bescherming van gegevens.

DIVERSEN

Artikel 20

 1. Indien enige bepaling in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De opdrachtnemer zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de onverbindende bepaling in acht wordt genomen.
 2. Indien de opdrachtnemer op enig moment geen beroep doet op haar krachtens de overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 3. Bepalingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de overeenkomst. Deze verplichting ziet in ieder geval op artikel 8 van deze voorwaarden.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 569 70 986
BTW nr.: NL 0013 98 716 B 95, ING-Bank IBAN nr.: NL51 INGB 0006 3197 19